CO Industri
DA: Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk El-Forbund
Dansk Funktionærforbund
Dansk Industri
Faglig.dk
Dansk Metal
HK: Handel & Kontor
Int. Conf. Free Trade Unions
Int. Labour Organisation
JobPatruljen
Kvindeligt Arbejderforbund
Ledernes Hovedorganisation
LO: Landorg. i Danmark
Malerforbundet i Danmark
Nærings- og Nydelsesmiddelsf.
SID: Specialarb. i Danmark
Teknisk Landsforbund


BIS - EU - FN - IMF
NATO - OECD - OSCE
Europa Rådet
FN-forbundet
Multi-National Organizations
Nordisk Råd/Ministerråd
Verdensbanken
World Trade Organisation (WTO)


Børnerådet
Centrale Handicapråd
Det Etiske Råd
Elektricitetsrådet
ForbrugerRådet
Forskningsrådet
Færdselsrådet
IT-sikkerhedsrådet
Ligestillingsrådet
Medierådet for Børn og Unge
Narkotikarådet
SSP Samrådet
Statens Musikråd
Teknologirådet
Tobakskaderådet
Transportrådet
Uddannelses- og Erhvervsvejledning
Økonomiske Råd


Ankara, Tyrkiet
Beijing, Kina
Bern, Schweiz
Bonn, Tyskland
Caracas, Venezuela
Dublin, Irland
Hanoi, Vietnam
London, Storbritannien
New Delhi, Indien
Oslo, Norge
Paris, Frankrig
Sao Paulo, Brasilien
Singapore, Singapore
Stockholm, Sverige
Sydney, Australien
Tallinn, Estland
Tel Aviv, Israel
Tokyo, Japan
Washington, USA


Bornholm
Frederiksborg
Fyn
København
Nordjylland
Ribe
Ringkøbing
Roskilde
Storstrøm
Sønderjylland
Vejle
Vestsjælland
Viborg
ÅrhusArbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen
Banestyrelsen
Beredskabsstyrelsen
Biblioteksstyrelsen
Den Sociale Ankestyrelse
Den Sociale Sikringsstyrelse
Energistyrelsen
Erhvervsfremmestyrelsen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Finansstyrelsen
Forbrugerstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Konkurrencestyrelsen
Kort- og Matrikelstyrelsen
Lægemiddelsstyrelsen
Miljøstyrelsen
Skov- og Naturstyrelsen
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
SU-Styrelsen
Søfartsstyrelsen
Telestyrelsen
Told- og Skattestyrelsen
Udlændingestyrelsen
Økonomistyrelsen


Bundesbank
ECB
FED - USA
Nationalbanken
Norges Bank
Sveriges Riksbank


Det Britiske Kongehus
Det Danske Kongehus
Det Spanske Kongehus
Det Svenske Kongehus
The Prince of Wales


Flyvevåbnet
Forsvarets Forskningstjeneste
Fremmedlegionen
Frømandskorpset
Hjemmeværnet
Hæren
Royal Navy, England
Søværnet
The British Army
The Royal Air Force
U.S. AirForce
U.S. Army
U.S. DefenceLINK
U.S. Marine Corps
U.S. Navy


AKF - Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut
Amtsrådsforeningen
Center for IT-forskning
Center for Udviklingsforskning
CPR-Kontoret
Danish Polar Center
DANMARK
Danmarks Statistik
Dansk Flygtningshjælp
Danmarks JordbrugsForskning
Danmarks Miljøundersøgelser
Eksportservice
EU-Information
Folkekirken
Forsknings. Skov & Landskab
Forsvaret
Forbrugerstyrelsen
GEUS: Geologiske Undersøgelser
Indberetning
Kommunedata
Kommunekredit
Kommunernes Landsf.
Kongehuset
Mellemfolkeligt Samvirke
Post Danmark
Retsinformation
Rigsrevisionen
Samfundsnøglen
Statens Arkiver
Statens Information
Statens Veterinære Serumlaboratorium
Statstidende
Statsvejviseren
Vækstfonden
Værnepligt & Rekruttering
Wonderful Copenhagen
WWF Verdensnaturfonden


Direktorat-Kriminalforsorgen
Direktoratet for Arbejdsløshedsfors.
EU-direktoratet
Fiskeridirektoratet
Patentdirektoratet
Plantedirektoratet
Strukturdirektoratet
Vejdirektoratet
Veterinær- og Fødevaredirektoratet


Arbejdsmiljøinstituttet
Danmarks Meteorologiske Institut
Dansk Kultur Institut
Dansk Rumforskningsinstitut
Dansk Udenrigspolitisk Institut
Det Danske Filminstitut
Institut for grænseregionsforskning
Jordbrugs- og Fiskeriøko. Institut
Statens Byggeforskningsinstitut
Statens Serums Institut


Arbejdstilsynet
Finanstilsynet
Posttilsynet
Registertilsyn